Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2012
Priložene datoteke:
Odlok o proračunu občine Dobrna za leto 2012 (Ur.l. RS 102/2011)
Splošni del
Posebni del
Program prodaje
Obrazložitve proračuna za leto 2012
Načrt razvojnih programov
Proračun za leto 2012
Kazalo
Kadrovski načrt
Kadrovski načrt 2012,2013
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2012
Priložene datoteke:
Odlok o 1 . rebalansu (Ur.l. RS 93/2012)
Splosni del
Posebni del
Obrazložitev 1. rebalansa
Nacrt razvojnih programov
 
 
Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2012
Priložene datoteke:
Bilanca stanja za leto 2012
Bila nca izkaz računa finančnih terjatev
Bilanca izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Bilanca stanja in gibanja dolgoročnih financnih naložb
S tanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb
Odlok o zaključnem računu
Izkaz računa financiranja za leto 2012
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrata
Zaključni račun za leto 2012 (Ur.l. RS 30/2013)