Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2011
Priložene datoteke:
Odlok o proračunu občine Dobrna za leto 2011 (Ur.l. RS 105/2010)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitve proračuna za l. 2011
Kadrovski načrt
Kadrovski načrt
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2011
Priložene datoteke:
Odlok o 1 . rebalansu (Ur.l. RS 42/2011)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitev 1. rebalansa
 
2. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2011
Priložene datoteke:
Odlok o 2. rebalansu (Ur.l. RS 102/2011)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitev 2. rebalansa
Kazalo
2. Rebalans
 
Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2011
Priložene datoteke:
Bilanca stanja za leto 2011
Splosni del
Posebni del
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih up.
Izkaz prihodkov in odhodkov rezijskega obrata
Izkaz racuna financiranja za leto 2011
Izkaz racuna financnih terjatev in nalozb
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev
Zakljucni racun za leto 2011 (Ur.l. RS 25/2012)