dobrna zgoraj slocro

A A A

VELJAVNI PREDPISI OBČINE DOBRNA
OSNOVNI AKTI
 
OBČINSKA UREDITEV:
Statut Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04134/06, 101/11)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi (Ur.l. RS, št. 24/99), Dopolnitev Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi (Ur.l. RS, št. 99/01)
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Ur.l. RS, št. 112/09)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik« (Ur.l. RS, št. 93/12)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06)
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 10/00)
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 39/15, 75/17)
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 27/01)
Odlok o občinskem prazniku Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 69/02)
Odlok o priznanjih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/10)
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 63/98)
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Ur.l. RS, 80/02)
Sklep o skupnem elektronskem naslovu Občinske uprave Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 13/02)
Sklep o potrditvi in sprejemu odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 75/02)
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 29/03)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 38/14), velja do 1.6.2018.
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 37/18), velja od 2.6.2018 dalje.
UREJANJE PROSTORA:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna ( Ur.l. RS, št. 11/12), Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 33/18)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna (Ur.l. RS, št. 57/09)
Zazidalni načrt Dobrna (Ur.l. SRS, št. 37/83, Ur.l. RS, št. 17/92, 75/96), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Dobrna (Ur.l. RS, št. 57/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Dobrna (Ur.l. RS, št. 130/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrtu Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/10)
Zazidalni načrt za Zdraviliški kompleks v Dobrni (Ur.l. SRS, št. 11/77), Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni (Ur.l. RS, št. 94/01), Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni (Ur.l. RS, št. 54/04) in Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni (Ur.l. RS, št. 55/05)
Lokacijski načrt Športni kompleks, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi Grad (Ur.l. RS, št. 55/05)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni kompleks (Ur.l. RS, št. 55/05)
Lokacijski načrt Novi Grad, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi Grad (Ur.l. RS, št. 55/05);
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi grad (Ur.l. RS, št. 55/05)
Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zora, Dobrna (URL RS št. 39/06), Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora (Ur.l. RS, št. 111/06), Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora, Dobrna (Ur.l. RS, št. 35/07)
Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Ur.l. RS, št. 39/06), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Ur.l. RS, št. 99/06), Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Ur.l. RS, št. 64/08)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, (Ur.l. RS, št. 39/06) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, (Ur.l. RS, št. 99/06) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Ur.l. RS, št. 103/11, 81/15, 20/17), 
Odlok o Zazidalnem načrtu za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Ur.l. RS, št. 67/98)
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Dobrna in poteku njihove nadaljnje priprave (Ur.l. RS, št. 22/08)
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 81/12, 73/15)
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 104/13)
Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 29/03)
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških (Ur.l. RS. št. 18/04, 75/06, 07/10)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (Ur. l. RS, št. 28/16)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh ( Ur.l.RS, št. 29/17)

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (Ur.l. RS, št. 6/18), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (do 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (Ur.l. RS, št. 32/18)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 23/18) . Velja od 14.4.2018.

Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna (Ur.l. RS, št. 26/18), Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gutenek  (Ur.l. RS, št. 33/18)

 Sklep o začetku priprave dveh občinskih podrobnih prostorskih načrtov za del enote urejanja prostora Dobrna 20 (DO 20), za del enote urejanja prostora Dobrna 17 (DO 17) in za del enote urejanja prostora Dobrna 19 (DO 19) – za Terme Dobrna (Ur.l. RS, št. 33/18)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 26/03, 59/11)
Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/13)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 27/10, 22/13, 39/15)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 36/00)
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna (URL RS št. 57/03, 22/06, 27/10
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 55/14)
Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 1/01)
Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 104/13)
Odlok o prepovedi sajenja novih in obnov starih amortiziranih nasadov hmelja na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 15/99)
Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 78/02, 32/08)

Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/04)
Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 57/04)
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 48/07, 22/10)
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/07, 22/10)
Odlok o občinskih taksah v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 59/11, 30/13)
Odlok o turistični taksi v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 70/05), v uporabi do 30.6.2018.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 37/18), v uporabi od 1.7.2018 dalje.

Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 48/02, 33/03),
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 32/05, 22/10)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna (Ur.l. RS, št. 18/09, 73/09, 6/18)
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso(Ur.l. RS, št. 49/13)
Odlok o režijskem obratu v Občini Dobrna(Ur.l. RS, št. 64/11)
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 39/15)

Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 73/15)

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 101/15, 29/17)

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 101/11, 101/15, 20/17)

NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna (Ur.l. RS, št. 87/99, 36/07, 96/09, 27/10)
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Ur.l. RS, št.14/07, 64/07, 32/08, 96/09, 57/12, 38/14,53/16, 53/16, 29/17, 75/17)
Odlok o pomoči za novorojence v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 103/04, 75/06, 39/15)
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 32/05, 22/06, 96/09, 22/10, 105/10)
Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 88/00)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občin Celje (Ur.l. RS, št. 23/86, str. 1991-1994),
Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/10, 105/10, 92/14)
Sklep o izdaji soglasja Občine Dobrna o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih (Ur.l. RS, št. 57/05
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 93/08, 66/17
Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 119/08 in 105/10)
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l. RS, št. 104/09, 63/13)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015–2020 (Ur.l. RS, 55/15)

JAVNE FINANCE:
Objavljeni odloki o proračunu in zaključnem računu Občine Dobrna so v rubriki »občina in proračun«. 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30