Natisni

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v ponedeljek, 27. maja 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna. 

Board Meeting SM 1

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.    

1.   Potrditev zapisnika  5. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.   Mnenje Občine Dobrna k imenovanju direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.

3.   Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2019.

4.   Uskladitev poteka občinske meje med Občino Žalec in Mestno občino Celje.

5.   Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi.

6.   Potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2019.

7.   Pobude in vprašanja.

8.   Razno.

Vabilo in gradivo

Zapisnik 6. redne seje