Natisni

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v sredo, 10. aprila 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dobrna. 

Board Meeting SM 1

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.       Potrditev zapisnika  4. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.       Poročilo o delu skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2018.

3.       Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2018 in cilji delovanja občinskih redarjev v letu 2019.

4.       Osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.

5.       Predlog spremembe ekonomske cene programov v Vrtcu Dobrna.

6.       Preureditev prostorov za potrebe Osnovne šole Dobrna.

7.       Poročilo Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem pregledu porabe sredstev v Občini Dobrna v letu 2018.

8.       Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2018.

9.       Obravnava Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna.

10.      Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi.

11.      Pobude in vprašanja.

12.      Razno.

 

Vabilo in gradivo - 1 del

Zaključni račun - 2 del

Zapisnik 5.redne seje