dobrna zgoraj slocro

A A A

Katalog informacij javnega značaja

FAQs - Katalog informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja, ki se posredujejo v svetovni splet na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 51/06 - UPB 23/14, 50/14 in 102/15) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/05 119/07, 95/11 in 24/16). Katalog je dostopen v elektronski in fizični obliki.

Način dostopa do IJZ je na podlagi:

- vpogleda na internetno stran http://www.dobrna.si,

- izpisa podatkov iz internetne strani v fizični obliki,

- osebne zahteve v sprejemni pisarni ali pri posameznih sodelavcih,

- zahteve posredovane preko e-pošte obcina@dobrna.si oziroma e-pošt posameznih sodelavcev, pristojnih za posredovanje IJZ

- zahteve posredovane s klasično pošto na naslov Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

Izdajatelj: OBČINA DOBRNA
Naslov: Dobrna 19, 3204 DOBRNA
Telefon: 03 780 10 50
Faks: 03 780 10 60
E- pošta:
obcina@dobrna.si
Odgovorna oseba, župan: Martin Brecl

Datum prve objave kataloga: 1.3.2007

Datum zadnje spremembe kataloga: 10.11.2016

Katalog je dostopen v svetovnem spletu na spletnem naslovu: http://www.dobrna.si

2.1. Kratek opis delovnega področja organa:

- Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena

- Upravlja občinsko premoženje

- Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine

- Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj

- Skrbi za lokalne javne službe

- Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost

- Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele

- Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije

- Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja

- Upravlja, gradi in vzdržuje: občinske ceste, ulice in javne poti; površine za pešce in kolesarje; igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča; javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine

- Zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini-Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč

- Ureja javni red v občini

- Opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.


2.2. Organigram Občine Dobrna

organigram      

Notranja organizacijska enota: Režijski obrat

Vodja Režijskega obrata: Urška Vedenik, višja svetovalka za investicije, komunalo ter okolje in prostor

Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Dobrna in ni pravna oseba.

Režijski obrat zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:

-       urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin, javnih poti, javnih površin za pešce, javnih zelenih površin, rekreacijskih, turističnih, učnih ter drugih javnih površin;

-       vzdrževanje in urejanje javnih prometnih površin, vključno z vzdrževanjem in upravljanjem javne razsvetljave;

-       urejanje javnih parkirišč;

-       plakatiranje, obešanje transparentov in zastav ter krasitev kraja in naselij,

-       urejanje stavbnih zemljišč v javni lasti;

-       urejanje in vzdrževanje pokopališč;

-       opravljanje drugih gospodarskih javnih služb (obveznih in neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

Režijski obrat izvaja v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz prejšnjega odstavka tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste dejavnosti, ki predstavljajo dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.


2.3. Organi Občine Dobrna

Župan Občine Dobrna

Občinski svet Občine Dobrna

Nadzorni odbor Občine Dobrna

Občinska uprava Občine Dobrna

Občinska volilna komisija Občine Dobrna


2. 4. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

- za vse zadeve: župan MARTIN BRECL, martin.brecl@dobrna.si; tel. št. 03 780 10 54

- za vse zadeve, posebej še za splošne zadeve: ZDENKA KUMER, direktorica Občinske uprave Občine Dobrna, zdenka.kumer@dobrna.si; tel.št. 03 780 10 57

- za premoženjsko-pravne zadeve, okolje in prostor ter družbene dejavnosti: MATEJA SMREČNIK, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, družbene dejavnosti ter okolje in prostor, mateja.smrecnik@dobrna.si; tel.št. 03 780 10 53

- za proračun in finance: MILENA KRUŠIČ, višja svetovalka za proračun in finance milena.krusic@dobrna.si; tel.št. 03 780 10 56

- za investicije, komunalo ter okolje in prostor: URŠKA VEDENIK, Podsekretarka za investicije, komunalo ter okolje in prostor, urska.vedenik@dobrna.si; tel.št. 03 780 10 52


2.5. Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavodi: JZ Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna

           JZ za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1 A, 3204 Dobrna

Javna podjetja: Simbio, javno podjetje d.o.o. Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje

   Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje  d.o.o., Celje, Lava 2A, 3000 Celje


2.6. Katalog postopkov oziroma drugih storitev

Seznam upravnih postopkov


2.7. Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije

Državni register predpisov: Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

Predpisi EU: UER-Lex


2.8. Lokalni register predpisov in seznam predlogov predpisov

Seje občinskega sveta

Občinski predpisi

Seznam predlogov predpisov

Čistopis predpisov


2.9. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev

Občinski obrazci


2.10. Seznam programov, strategij, načrtov in drugih dokumentov

Razvojna vizija Občine Dobrna

Program varnosti Občine Dobrna

Razvojni program podeželja

Energetska zasnova Občine Dobrna

Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Dobrna

Lokalna razvojna strategija LAS "Od Pohorja do Bohorja"

Strategija trženja destinacije - Dežela Celjska -2012-2016

Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Dobrna

Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Dobrna


2.11. Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc s katerimi organ upravlja


2.12. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javni razpisi objave

Seznam evidenčnih naročil

Seznam neposrednih pogodb:

Seznam neposrednih pogodb v letu 2017

Seznam neposrednih pogodb v letu 2018

Seznam neposrednih pogodb v letu 2019

Seznam neposrednih pogodb v letu 2020


2.13. Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Na podlagi 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13)

OBČINA DOBRNA objavlja SEZNAM URADNIH OSEB,

ki so v skladu z zakonom pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo:

ZDENKA KUMER, direktorica Občinske uprave Občine Dobrna, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji na področju delovnih razmerij in kmetijstva.

MATEJA SMREČNIK, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, družbene dejavnosti ter okolje in prostor, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji ter za vodenje na 2. stopnji s področja premoženjsko-pravnih zadev, delovnih razmerij, komunale, okolja in prostora, gospodarstva, družbenih dejavnosti.

MILENA KRUŠIČ, višja svetovalka za proračun in finance, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti.

URŠKA VEDENIK, višja svetovalka za investicije, komunalo ter okolje in prostor, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja komunale, okolja in prostora.

ALENKA ROŠER, višja referentka, pooblastilo za vodenje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti.


2.14. Podatki o dostopnosti občinske uprave

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
petek: 8.00 do 12.00

Poslovni čas:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30

Dostop do informacij javnega značaja:

Vsak delovnik v času uradnih ur osebno na sedežu občine
Po elektronski pošti na uradni elektronski naslov občine (
obcina@dobrna.si)

Uradne ure organa za dostop do informacij javnega značaja:

Ponedeljek: 08:00 - 12:00, Sreda: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 Petek: 08:00 - 12:00

Neposreden dostop do spletnega kataloga informacij javnega značaja:

http://www.dobrna.si/web/index.php/katalog-informacij-javnega-znacaja

Dostop do informacij na podlagi neformalne zahteve:

Ustna zahteva, preko telefona

Dostop do informacij na podlagi formalne zahteve:

Zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti na naslov: obcina@dobrna.si

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: Prosilci se lahko zglasijo osebno na občini, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim preko e-pošte nudimo pretvorbo besedil v obliko, ki je bolj berljiva (npr. večja pisava).

Stroškovnik: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,              

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                     

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,              

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

V nadaljevanju so navedene najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja in zakonske podlage, ki urejajo posamezna področja:

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30