Natisni

vodovod

eu finance

V Občini Dobrna smo v letu 2010 zaključili projekt Posodobitve vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora, vreden okoli 825.000 €, za kar je občina prejela 47 % sofinancerskih evropskih sredstev. Projekt vključuje izvedbo cevovodov v dolžini 6.488 m, črpališče, dva vodohrana prostornine 40 in 80 m3, dva razbremenilna objekta in dva priključna jaška. Kot izvajalec del predmetne operacije je bila na javnem razpisu izbrana družba NIVO, d.d., iz Celja, kot izvajalec nadzora pa podjetje Izvir-plan, d.o.o., iz Laškega. Dela so zaključena, uporabno dovoljenje pridobljeno, zastavljeni cilji doseženi, prebivalci omenjenih naselij pa imajo zagotovljeno kakovostno pitno vodo. Projekt predstavlja velik pomen tako za občino kot za prebivalce občine, saj je z izvedbo vodovodnega sistema eni tretjini prebivalcem zagotovljena zdrava in kvalitetna pitna voda. Pomembno pridobitev smo z občani in vabljenimi gosti predali namenu na slavnostni otvoritvi, 23. marca 2010, na Klancu.

Operacijo Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora delno financira Evropska unija, največ v deležu 80,44 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

stop view
/
      ozio_gallery_fuerte