Natisni

trasaeu finance

Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE, na območju Občine Dobrna – Območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanjščica (faza 2)« delno financira Evropska unija, največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

 

Splošni podatki o operaciji
Investitor: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
Naziv operacije: CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE, na območju Občine Dobrna – Območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanjščica (faza 2)
Skrajšani naziv operacije: Izgradnja fekalne kanalizacije - faze 1, 2, 4 in 8
 Predmet investicije: Izgradnja kanalizacije odpadnih komunalnih vod na območju dela naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba v  dolžini 7.954 m, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema priključuje na čistilno napravo Dobrna, ki je v obratovanju.
Vsebinsko področje: Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Dovoljenje za poseg v prostor: Gradbeno dovoljenje, št. 351-131/2012-11 (0367), izdano s strani UE Celje, dne 24.10.2012, pravnomočno z dnem 23.11.2012
Namen in cilji projekta: Namen projekta je zagotoviti 400 občanom dela naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba v Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na obstoječ kanalizacijski sistem Dobrna in na centralno čistilno napravo Dobrna v obratovanju.
Upravljavec: Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
Lokacija: Občina Dobrna, del naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba
Začetek in konec operacije:

Začetek operacije: 23. 10. 2009

Konec operacije:  31. 12. 2015

Vrednost investicije:

1.229.378,64 € z DDV

1.014.902,10 € brez povračljivega DDV

Financiranje projekta:

Občina Dobrna (19,05 %) in evropska sredstva (80,95 %)

-          MGRT - ESRR nepovratna sred. = 821.514,11 €

-          Občina Dobrna, lastni vir            = 193.387,99 €

Splošni cilji projekta:

-       širjenje omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE,

-       prispevanje k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda,

-       zagotavljanje odvajanja komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi,

-       izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda regije,

-       prispevanje k varstvu voda in okolja,

-       izpolnjevanje zakonskih zahtev,

-       zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma),

-       zvišanje kakovosti življenja na področju.

Specifični cilji projekta:

-       zgraditi fekalni kanal v dolžini 7.954 m,

-       urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod v delu naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba,

-       prispevati k izboljšanju kvalitete potoka Dobrnica,

-       prispevati k izboljšanju kvalitete potoka Klanjščica,

-       prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev v delu naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba,

-       omogočiti priključitev obstoječih in na novo načrtovanih objektov ob trasi kanalizacije,

-       ukiniti stare in pretežno pretočne greznice, ki sedaj onesnažujejo podtalnico,

-       izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Pričakovani rezultati:

-       Dolžina zgrajenega kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 7,954 km

-  Število pripravljenih hišnih priključkov: 90

-       Število delno komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim omrežjem: 4

-       Število prebivalcev, ki bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 400

Izvajalec gradbenih del: IPI d.o.o., Rogaška Slatina
Vrednost gradbenih del: 1.144.778,18 € z 22 % DDV
Strokovni nadzor nad operacijo: Proplus d.o.o., Maribor
Projektant in izvajalec projektantskega nadzora: Izvir-plan, d.o.o., Laško
Kontaktni osebi:

Mateja Smrečnik, tel. 03 780 10 53, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Urška Vedenik, tel. 03 780 10 52, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Povezava na spletno stran OU: http://www.mgrt.gov.si/

 

stop view
/
      ozio_gallery_fuerte