Natisni

zemljevid vode

Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE – na območju Občine Dobrna – na območju naselij Klanc in Zavrh – Povodje Dobrnice«delno financira Evropska unija, največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

eu finance

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte
    
   Splošni podatki o operaciji
   Investitor: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
   Naziv operacije: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, na območju občine Dobrna – na območju naselij Klanc in Zavrh – povodje Dobrnice
   Skrajšani naziv operacije: Izgradnja fekalne kanalizacije v Klancu in Zavrhu
   Predmet investicije: Izgradnja kanalizacije odpadnih komunalnih vod na območju dela naselij Klanc in Zavrh v dolžini 5.518 m, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema priključuje na čistilno napravo Dobrna, ki je v obratovanju.
   Vsebinsko področje: Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda
   Dovoljenje za poseg v prostor: Gradbeno dovoljenje, št. 351-131/2012-11 (0367), izdano s strani UE Celje, dne 24.10.2012, pravnomočno z dnem 23.11.2012
   Namen in cilji projekta: Namen projekta je zagotoviti 220 občanom dela naselij Klanc in Zavrh v Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na obstoječ kanalizacijski sistem Dobrna in na centralno čistilno napravo Dobrna v obratovanju.
   Upravljavec: Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
   Lokacija: Občina Dobrna , del naselij Klanc in Zavrh
   Začetek in konec operacije:

   Začetek operacije: 8. 9. 2009

   Konec operacije: 30. 9. 2014

   Vrednost investicije:

   844.301,65 € z DDV

   710.566,88 € brez povračljivega DDV

   Financiranje projekta:

   Občina Dobrna (29,73 %) in evropska sredstva (70,27 %)

   -       MGRT - ESRR nepovratna sred. = 499.289,14 €

   -       Občina Dobrna, lastni vir = 211.277,74 €

   Splošni cilji projekta:

   -       širjenje omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE,

   -       prispevanje k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda,

   -       zagotavljanje odvajanja komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi,

   -       izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda regije,

   -       prispevanje k varstvu voda in okolja,

   -       izpolnjevanje zakonskih zahtev,

   -       zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma),

   -       zvišanje kakovosti življenja na področju.

   Specifični cilji projekta:

   -       zgraditi fekalni kanal v dolžini 5.518 m,

   -       urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod v delu naselja Klanc in delu naselja Zavrh,

   -       prispevati k izboljšanju kvalitete potoka Dobrnica,

   -       prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev v delu naselja Klanc in delu naselja Zavrh,

   -       omogočiti priključitev obstoječih in na novo načrtovanih objektov ob trasi kanalizacije,

   -       ukiniti stare in pretežno pretočne greznice, ki sedaj onesnažujejo podtalnico,

   -       izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

   Pričakovani rezultati:

   -       Dolžina zgrajenega kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 5,518 km

   -       Število pripravljenih hišnih priključkov: 88

   -       Število delno komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim omrežjem: 0,5 + 0,5

   -       Število prebivalcev, ki bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 220

   Izvajalec gradbenih del: TOMGRAD TOMAŽ HOHNJEC s.p. Olimje 85, Podčetrtek
   Vrednost gradbenih del: 748.915,25 € z 22 % DDV
   Strokovni nadzor nad operacijo: PROPLUS, inženiring, projektiranje, d.o.o. Maribor
   Projektant in izvajalec projektantskega nadzora: Izvir-plan, d.o.o., Laško
   Uporabno dovoljenje: Uporabno dovoljenje, št. 351-443/2014-4(13104), izdano s strani UE Celje, dne 29.7.2014, pravnomočno z dnem 29.7.2014
   Kontaktna oseba:

   Zdenka Kumer, tel. 03 780 10 57, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

   Povezava na spletno stran OU: http://www.svlr.gov.si/