dobrna zgoraj3

VELJAVNI PREDPISI OBČINE DOBRNA
OSNOVNI AKTI
OBČINSKA UREDITEV:
Statut Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04134/06, 101/11)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi (Ur.l. RS, št. 24/99), Dopolnitev Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi (Ur.l. RS, št. 99/01)
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Ur.l. RS, št. 112/09)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik« (Ur.l. RS, št. 93/12)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06)
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 10/00)
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 39/15)
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 27/01)
Odlok o občinskem prazniku Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 69/02)
Odlok o priznanjih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/10)
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 63/98)
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Ur.l. RS, 80/02)
Sklep o skupnem elektronskem naslovu Občinske uprave Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 13/02)
Sklep o potrditvi in sprejemu odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 75/02)
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 29/03)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 38/14)
UREJANJE PROSTORA:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna ( Ur.l. RS, št. 11/12)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna (Ur.l. RS, št. 57/09)
Zazidalni načrt Dobrna (Ur.l. SRS, št. 37/83, Ur.l. RS, št. 17/92, 75/96), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Dobrna (Ur.l. RS, št. 57/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Dobrna (Ur.l. RS, št. 130/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrtu Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/10)
Zazidalni načrt za Zdraviliški kompleks v Dobrni (Ur.l. SRS, št. 11/77), Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni (Ur.l. RS, št. 94/01), Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni (Ur.l. RS, št. 54/04) in Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni (Ur.l. RS, št. 55/05)
Lokacijski načrt Športni kompleks, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi Grad (Ur.l. RS, št. 55/05)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni kompleks (Ur.l. RS, št. 55/05)
Lokacijski načrt Novi Grad, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi Grad (Ur.l. RS, št. 55/05);
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi grad (Ur.l. RS, št. 55/05)
Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zora, Dobrna (URL RS št. 39/06), Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora (Ur.l. RS, št. 111/06), Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora, Dobrna (Ur.l. RS, št. 35/07)
Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Ur.l. RS, št. 39/06), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Ur.l. RS, št. 99/06), Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Ur.l. RS, št. 64/08)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, (Ur.l. RS, št. 39/06) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, (Ur.l. RS, št. 99/06) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Ur.l. RS, št. 103/11,81/15 )
Odlok o Zazidalnem načrtu za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Ur.l. RS, št. 67/98)
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Dobrna in poteku njihove nadaljnje priprave (Ur.l. RS, št. 22/08)
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 81/12, 73/15)
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 104/13)
Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 29/03)
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških (Ur.l. RS. št. 18/04, 75/06, 07/10)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (Ur. l. RS, št. 28/16)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 26/03, 59/11)
Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/13)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 27/10, 22/13, 39/15)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 36/00)
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna (URL RS št. 57/03, 22/06, 27/10
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 55/14)
Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 1/01)
Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 104/13)
Odlok o prepovedi sajenja novih in obnov starih amortiziranih nasadov hmelja na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 15/99)
Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 78/02, 32/08)

Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/04)
Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 57/04)
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 48/07, 22/10)
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 47/07, 22/10)
Odlok o občinskih taksah v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 59/11, 30/13)
Odlok o turistični taksi v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 70/05)
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 48/02, 33/03),
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 32/05, 22/10)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna (Ur.l. RS, št. 18/09)
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso(Ur.l. RS, št. 49/13)
Odlok o režijskem obratu v Občini Dobrna(Ur.l. RS, št. 64/11)
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 39/15)

Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 73/15)

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 101/15)

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 101/11, 101/15)

NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna (Ur.l. RS, št. 87/99, 36/07, 96/09, 27/10)
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Ur.l. RS, št.14/07, 64/07, 32/08, 96/09, 57/12, 38/14,53/16)
Odlok o pomoči za novorojence v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 103/04, 75/06, 39/15)
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 32/05, 22/06, 96/09, 22/10, 105/10)
Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 88/00)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občin Celje (Ur.l. RS, št. 23/86, str. 1991-1994),
Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/10, 105/10, 92/14)
Sklep o izdaji soglasja Občine Dobrna o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih (Ur.l. RS, št. 57/05
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 93/08
Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 119/08 in 105/10)
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l. RS, št. 104/09, 63/13)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015–2020 (Ur.l. RS, 55/15)

JAVNE FINANCE:
Objavljeni odloki o proračunu in zaključnem računu Občine Dobrna so v rubriki »občina in proračun«. 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 - 12.00
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.30
Petek: 8.00 - 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
Faks: (03) 780-10-60
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:
Ponedeljek: 7.00 - 15.00
Torek: 7.00 - 15.00
Sreda: 7.30 - 12.00 in 13.00 - 16.30
Četrtek: 7.00 - 15.00
Petek: 7.00 - 13.30
 

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?